განცხადების განთავსება

განცხადების სწორად შევსების მიზნით გაეცანით ინსტრუქციას

ინფორმაცია განცხადებაზეთანახმა ვარ, საიტზე განცხადების განთავსებამდე ჩემი და გარდაცვლილი პირის მონაცემები გადამოწმდეს სამოქალაქო რეესტრში. (*)


თუ თქვენს მიერ გარდაცვლილად მითითებული პირი არ არის გარდაცვლილად დაფიქსირებული სამოქალაქო რეესტრში, თქვენი განცხადება არ განთავსდება. (*)


ნებისმიერ პირს დაინტერესების შემთხვევაში ეცნობება განმცხადებლის სახელი, გვარი, მობილური ტელეფონის ნომერი და ელ.ფოსტის მისამართი. (*)

გთხოვთ შეავსოთ

ინფორმაცია გარდაცვლილზე


გთხოვთ შეავსოთ

ინფორმაცია განცხადების განმთავსებელზე